Facebook
ДГ Радомирче
Детска градина в град Радомир

З А П О В Е Д № РД09-3464/27.11.2020 г.

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

З А П О В Е Д
№ РД09-3464/27.11.2020 г.
На основание чл. 68а от Закона за предучилищното и училищното образование и
раздел I т. 5 и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на
здравеопазването, поради преустановяване на присъствието във формите на педагогическо
взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в
училищата


Н А Р Е Ж Д А М:
В периода от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. вкл. педагогическото взаимодействие с децата,
записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, да се
осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на
средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните
управления на образованието.
Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от
предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване
на живота и здравето на децата, педагогическите специалисти и другите служители в детските
градини и в училищата.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката и да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица.
27.11.2020 г.


Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev

 

Прикачени документи

zap3464-ORES_DG-27112020 (1).pdf