Facebook

ДГ Радомирче

Детска градина в град Радомир

ДГ Радомирче - Радомир

 

Регионална инициатива

"Ние сме специални и можем"

 

 

Проиграване на аварийна ситуация "Внимание,  пожар!".

Надграждаме умения и познания в предучилищното образование

Интервю с Емилия Василева, Директор на ДГ "Радомирче", град Радомир тук

 

 

Иновативни практики в образователния процес прилагат по проекта „Ние правим и можем“

 

Деца и родители се включиха в работни срещи, уъркшопи и лятно събитие

от месец март до юни 2022

 

С цел повишаване на качеството на предучилищното образование, утвърждаването на траен интерес в децата към образователния процес и осъществяване на превантивни мерки за намаляване броя на необхванатите от образователната система бяха реализирани 16 работни срещи, мероприятие с 5 уъркошопа и лятно събитие „8 радости за лятото“ с родители/наставници и деца от ДГ „Радомирче“ и ДГ „Осми март“ от 23.03.2022 до 11.06.2002 г.

С методите Монтесори, Дизайн мислене, коучинг и творчески игри, приложени в събитията по проект № BG05M2OP001-3.009-001 „Ние правим и можем”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 се цели приобщаване и изграждане на среда, подкрепяща децата в създаването на траен интерес към образованието и личното израстване

В периода 26.03.2022 – 11.04.2022 г. бяха реализирани 16 работни срещи, в които се включиха родители/наставници на деца от ДГ „Радомирче“ и ДГ „Осми март“.

В резултат от дискусиите относно очакванията на родителите към образователните институции, преобладаващата част от тях станаха по-съпричастни и се включиха по-активно във всички празнични и социални инициативи, организирани в детските заведения по проекта. Чрез различните казуси, материали и дискусии те бяха запознати с добри практики в комуникацията дете – родител, както и в оказването на взаимопомощ, подкрепа и доверие в учителите в името на детето.

Още едно мероприятие, което прилага иновативни практики беше серията от 5 уъркшопа и тържество, проведени от 04.04.2022 до 04.05.2022 г. в гр. Радомир с над 280 участници. Като още от първото мероприятие децата от целевите детски градини показват непрекъснато повишаване на комуникативните, речеви и социални умения. Включиха се деца от всички клубове по проекта:

От ДГ „Радомирче“:

 • клуб „Нося България в сърцето си“;
 • клуб „Народни обичаи и традиции“;
 • клуб „“Млад художник“.

От ДГ „Осми март“:

 • клуб „Моята библиотека“;
 • клуб „Шарена дъга“.

За укрепване на взаимодействието между родителите и учителите и за създаване на среда, подпомагаща приобщаването на маргинализираните групи в местната общност на  11.06.2022 г. се проведе лятно събитие „8 радости за лятото“. То привлече над 280 участници. В занимателните игри, заимстващи елементи от „Дизайн мисленето“ и метода „Монтесори“ децата, заедно със своите родители, както и с по-големите си братя и сестри, неусетно откриваха чудесата на природата, историята, математиката. Включиха се и деца от други образователни институции и техните близки. Имаше състезания за най-малките, отбори в екипна игра на два етапа „Изследване“ и „Творчество“ и награди.

 

Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента ДГ „Радомирче“ по проект BG05M2OP001-3.009-0001 „Ние правим и можем“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

 

 

 

 

Час: 10:00 ч.

Място на събитието : МЦ „Европа“- град Радомир

Събитие: Представяне на  клубове по интереси на децата от ДГ „Радомирче“ и ДГ“8 Март“.

Елате в невероятния Начален свят  на детското въображение и  мечти с детско творчество  от пет клуба по интереси от детските градини в Радомир!

Имаме какво да покажем  . Ще участвате в творческа работилница (уъркшоп)   с много вълнуващи преживявания  за Вас и Вашите деца – рисуване, танци, тайни мисии  и състезания.

Предвиждаме много награди , закуски на открито и свежи летни преживявания.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

З А П О В Е Д
№ РД09-3464/27.11.2020 г.
На основание чл. 68а от Закона за предучилищното и училищното образование и
раздел I т. 5 и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на
здравеопазването, поради преустановяване на присъствието във формите на педагогическо
взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в
училищата


Н А Р Е Ж Д А М:
В периода от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. вкл. педагогическото взаимодействие с децата,
записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, да се
осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на
средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните
управления на образованието.
Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от
предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване
на живота и здравето на децата, педагогическите специалисти и другите служители в детските
градини и в училищата.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката и да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица.
27.11.2020 г.


Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семейството е огнището, което винаги ще ви топли, независимо колко далеко ще сте от него! Обичайте и бъдете обичани! 

Честит, щастлив и светъл ден на християнското семейство!

 

От Екипа на ДГ"Радомирче"

 

 ОБЩИНА РАДОМИР И ДГ “РАДОМИРЧЕ” СПЕЧЕЛИХА ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ НАД 600 000 ЛВ. ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

 

Два договора по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. бяха подписани днес в Община Радомир. 

Първият от тях е спечелен от Община Радомир, която се явява и бенефициент по сключеното споразумение. Партньор по проекта е Детска градина “Слънце”. Договорът е по приоритетна ос 3 – “Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура BG05M20P001-3.009 на МИГ “Радомир-Земен”, по мярка 2.4.1 “Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони”, чрез водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект “Заедно се учим и растем”.

Одобреният проект е на обща стойност 271 723, 20 лв. Основните дейности на проекта включват подобряването на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование, както и насърчаването на общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и немаргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място, чрез допълнителни образователни услуги. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Вторият договор е спечелен от Детска градина “Радомирче” в общинския център, която е и бенефициент по него. Партньори по проекта са Община Радомир и Детска градина “Осми март”. Договорът отново е по приоритетна ос 3 – “Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура BG05M20P001-3.009 на МИГ “Радомир-Земен”, по мярка 2.4.1 “Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони”, чрез водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект “Ние правим и можем”. 

Одобреният проект е на стойност 338 754,64 лв. Основните дейности на проекта включват подобряването на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование, както и насърчаването на общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и немаргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място, чрез допълнителни образователни услуги. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Договорите бяха подписани от Пламен Алексиев, кмет на Община Радомир, Радослав Йорданов, изпълнителен директор на МИГ “Радомир-Земен” и Емилия Василева, директор на Детска градина “Радомирче”.

 

 

 

 

   

 

 

Днес група "Сладурковци" отбеляза деня на Доброто, като се погрижи за птиците през зимата и им подари "Зрънце любов".

"Добротата е в сърцата и ума на всички нас- нека увеличим количество на доброто по света!"

"Знай, че всяка добрина връща ти се след това.

Ти прави добро по много, за да е при теб отново!"

 

 

 

 

 

 

 

 "Златна есен е дошла!"

 С това мото децата от група Слънчо откриха есенна изложба. В нея взеха участие деца и родители от всички групи на ДГ " Радомирче".

Песен и стихотворения огласиха новия есенен ден. А г-жа Василева (директор на институцията) оказа неотлъчната си подкрепа към деца и колеги. Малчугани и ръководители ще разгледат есенните картини, кошници и изработки, като се спазват всички социални и епидемиологични мерки.

Спорен ден!

От екипа на ДГ"Радомирче"

                                   

 

 

 

 

 

 

 

       В народния календар честването на Свети Димитър се свързва с поврат в годишното време и с началото на зимата. Според поверието от бялата брада на светеца се изсипват първите снежинки.

"Свети Димитър зима носи, а Свети Георги-лято" - гласи българска поговорка.

На Димитровден град Радомир има празник . 

Нека на този светъл ден си пожелаем здраве, 

мир, позитивизъм и много сила, за да продължим напред!

 

Поздрави!

От Екипа на ДГ "Радомирче"

 

 

 

 

Д Е Т С К А   Г Р А Д И Н А  “Р А Д О М И Р Ч Е“ -  Г Р А Д  Р А Д О М И Р

        Ул.“Училищна „ №30 тел.077780554, email: dgradomirche@abv.bg

 

 

ВАЖНО!!!

Изисквания за новоприети в ясла и детска градина деца!

 

СЛЕД ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ДЕТЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

ЗА НОВОПРИЕТИ В ЯСЛА ДЕЦА:

 • ЗДРАВНО- ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР  И ДАННИ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО
 • ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО- РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛАТА
 • ИЗСЛЕДВАНЕ С ОТРИЦАТЕЛНА РЕАКЦИЯ ПО ВАСВРМАН ЗА ЕДИНИЯ ОТ РОДИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНО В ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛА
 • МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН

ЗА НОВОПРИЕТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА :

 • ЗДРАВНО- ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР  И ДАННИ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО
 • ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО- РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛАТА
 • МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА във връзка с подготовката на проектно предложение за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020г."

11.05.2020г.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тук ще откриете Вътрешните правилата за прием и пребиваване на децата в ДГ "Радомирче" в условията на епидемиологичната ситуация.

Препоръки и отговорност към родителите.

Протокол при съмнение или случай на COVID- 19 в детската градина/ ясла.

Информирано съгласие /бланка/

 

 

 

 

 

  

ЗАПОВЕД ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СРОКЪТ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 12 АПРИЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО.

СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Със Заповед № 293 от 23.03.2020г. от Кмета на Община Радомир, уведомяваме всички деца, ученици и техните родители за въведения вечерен час от 21:00ч. до 06:00ч.

Бъдете здрави!

 

 

 

 

Уважаеми родители,
Въпреки усложнената обстановка в страната, Екипът на ДГ Радомирче се стремим да бъдем максимално полезни за Вас и децата Ви. На посочения линк може да се регистрирате и да работите с децата си, като използвате предоставените ресурси за предучилищни групи.
Бъдете здрави и отговорни !

https://ucha.se/preduchilishtna-podgotovka  

 

 

zapoved 281

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на страната, на основание Заповед на Министъра на здравеопазването и Заповед на Кмета на Община Радомир Ви уведомяваме, че ДГ Радомирче преустановява приема на деца в периода 16- 29 март 2020г.