Facebook
ДГ Радомирче
Детска градина в град Радомир

Уъркшопи прилагат метода „Дизайн мислене“ в образователния процес по проекта „Ние правим и можем“

Уъркшопи прилагат метода „Дизайн мислене“ в образователния процес по проекта „Ние правим и можем“

 

Над 290 деца и родители се включиха в поредица от събития с уъркшопи и тържества през м.

юли и м. септември 2022 г.

 

От 04 до 16 юли уъркшопи с клубовете по интереси успяха да привлекат 292 участници в ДГ „Радомирче“ и в ДГ „Осми март“. Събитието включваше 5 уъркшопа, за всеки от клубовете по един тематичен, които се проведоха за 2 седмици. Тяхната реализация е по проект „Ние правим и можем“, насочен към внедряването на иновативни практики по метода "Дизайн мислене“ и цели повишаване качеството на предучилищното образование, утвърждаването на траен интерес у децата към образователния процес и осъществяване на превантивни мерки за намаляване броя на необхванатите от образователната система.

Уъркшопите завършиха с тържество на 18 юли, което се проведе в Младежкия дом (МКИЦ „Европа“), на което деца и родители представиха какво са направили по време на уъркшопите.

Третото събитие от поредицата беше реализирано от 16 до 26 септември и завърши с празничен концерт на 26 септември в залата на МКИЦ „Европа“.  В уъркшопите се включиха децата от всичките клубове по проекта:

От ДГ „Радомирче“:

  • клуб „Нося България в сърцето си“;
  • клуб „Народни обичаи и традиции“;
  • клуб „“Млад художник“.

От ДГ „Осми март“:

  • клуб „Моята библиотека“;
  • клуб „Шарена дъга“.

Участието на децата в сформираните по проекта клубове по интереси благоприятства цялостното развитие на ключовите компетентности на децата. Разработените педагогически материали за клубовете, карти и костюми допринасят за общуването между децата, родителите и учителите, и в такъв контекст за създаването на среда, подпомагаща приобщаването на маргинализираните групи в община Радомир. Отбелязва се напредък при децата и за изграждане на основни комуникационни умения и работа в екип.

 

С методите Монтесори, Дизайн мислене, коучинг и творчески игри, приложени в събитията по проект № BG05M2OP001-3.009-001 „Ние правим и можем”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 се цели приобщаване и изграждане на среда, подкрепяща децата в създаването на траен интерес към образованието и личното израстване. Организирането на събития, които да помогнат за по-добро взаимодействие между родителите и учителите и за създаване на среда, подпомагаща приобщаването на маргинализираните групи в местната общност показват ефективна реакция и изграждане на доверие.

По проекта бяха реализирани 16 работни срещи с родители и настойници, 3 събития с по 5 уъркшопа и лятно събитие „8 радости за лятото“ за период от м. март до септември 2022 г.

В резултат на проведените мероприятия, децата от целевите детски градини показват непрекъснато повишаване на комуникативните, речеви и социални умения. „Родителите и настойниците на децата от включените в проекта детски градини показват съпричастност и желание за участие, осъзнавайки ползата от прилаганите нови методи в образователния процес“, сподели г-жа Емилия Василева, директор на ДГ „Радомирче“, гр. Радомир.

           

Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента ДГ „Радомирче“ по проект BG05M2OP001-3.009-0001 „Ние правим и можем“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.